Reality

Nutné doklady k získání hypotéky si pohlídejte

Rozhodli jste se, že se budete ucházet o získání hypotéky? V tom případě byste také měli věnovat odpovídající pozornost tomu, jaké doklady jsou nezbytné k tomu, aby se vaší hypotékou vůbec někdo zabýval. Na následujících řádcích je poskytnut přehled dokladů, bez nichž se při žádosti o hypotéku neobejdete.

K vyřízení hypotéky je nezbytná celá řada dokladů

Počítejte přitom s tím, že schválení žádosti o hypotéku není jednorázovou akcí. Celý tento proces totiž není nijak jednoduchý a zabere vám značné množství času. Přečtením tohoto článku možná nějaký ušetříte, protože souhrn veškeré potřebné dokumentace vám je obvykle poskytnut při první návštěvě banky.

Doklady nutné k ověření vaší bonity

Banku nejprve zajímá, zda žadatel disponuje dostatečnými příjmy pro splácení hypotéky. V potaz samozřejmě bere i všechny vaše závazky, protože chce mít jistotu, že vám po schválení úvěru zbude dostatečné množství financí pro pokrytí běžných životních potřeb. Co potřebujete k doložení příjmů? Zaměstnanci musí poskytnout průkaz totožnosti, kopii mzdového listu či výplatních pásek za dobu šest měsíců až dva roky, potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu a soupis ostatních příjmů. Podnikatelé kromě průkazu totožnosti předloží živnostenský list, potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o splněných platbách ve prospěch těchto institucí a přiznání k dani z příjmu fyzických osob za uplynulé dva roky potvrzené finančním úřadem. Jestliže mají příjmy plynoucí z pronájmu, měli by je doložit prostřednictvím nájemní smlouvy a vlastnického listu k dané nemovitosti. Stejně tak by měli prokázat i příjmy z kapitálového majetku.

Neutrácíte moc?

Předmětem zájmu banky jsou však samozřejmě i výdaje žadatele o hypotéku. Proto si nechá předložit i smlouvy o dalších úvěrech, půjčkách a leasingách, smlouvy o stavebním spoření a penzijním připojištění, pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného, doložení dalších individuálních výdajů i ostatních závazků, mezi něž patří třeba ručitelská prohlášení.

Doklady, které se vztahují k nemovitosti, stavbě, koupi i zástavě

Zdá se vám to hodně? V tom případě vězte, že jste teprve na samém začátku! Banka podrobí detailnímu zkoumání nejen vás, ale také doklady k samotné nemovitosti. Důležitý je pro ni nabývací titul k nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí, jenž by neměl být starší tří měsíců, snímek z katastrální mapy mladší jednoho roku, odhad ceny nemovitosti mladší šesti měsíců ve dvou provedeních podle nároků banky, pojistná smlouva k nemovitosti a dohoda nebo rozhodnutí soudu v podobě notářského zápisu v případě rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů stanoveného zákonem.

Pokud nemáte v občanském průkazu uveden stav (svobodný, ženatý…), budete se muset ještě dostavit pro potvrzení stavu na matriku.

Ručení nemovitostí

Doložit je však nutné i další písemnosti, jež se vztahují k samotné stavbě. Banku zajímá také geometrický plán, doložení vlastních finančních prostředků nezbytných k úhradě rozdílu rozpočtu stavby a prostředků z hypotéčního úvěru, územní rozhodnutí, stavební povolení s doložkou nabytí právní moci, přehled rozpočtových nákladů na připravovanou výstavbu, časový plán čerpání a smlouva o dílo, která by měla být opatřená podpisy zúčastněných stran. S koupí souvisí doložení vlastních finančních prostředků nezbytných k platbě ceny za nemovitost zbývající po využití hypotečního úvěru, dále i kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě. Za hypotéku je pochopitelně nutné ručit. Obvyklým postupem bývá, že zástavou je samotná nemovitost, jež musí být pojištěna a pojistka vinkulována ve prospěch banky. Zástavní právo k této nemovitosti je pak zapsáno do katastru nemovitostí.

Procházka růžovým sadem

Z výše uvedeného je zřejmé, že vyřizování hypotéky rozhodně není procházkou růžovým sadem. Podstatnou část práce, času a ve výsledku i peněz vám může ušetřit finanční poradce. V každém případě je dobré začít se sháněním všech dokladů co nejdříve, celý proces žádosti o hypotéku to pomůže výrazně urychlit.

Tomáš Rozehnal

Postavil jsem dům, teď už mi zbývá jen zasadit strom a zplodit syna. Ne nutně v tomto pořadí.

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře